Голова профспілки

Степанець
Наталя
Олександрівна

Заступник голови ПК

Хильська А. С.

Секретар

Палагута Л. С.

Члени профкомітету

Ратушняк С. М.

Кривоніс І. В.

Майстер Н. В.

Мета профспілки

Мета профспілки – представництво та захист соціально-трудових прав та інтересів членів профспілки.

Профспілкова організація ДНЗ №2 «Калинка» нараховує 58 членів, що складає 97.5% від загальної чисельності колективу.

Профспілковий колектив дитячого садка постійно росте, зберігаючи традиції закладу. На профспілкових зборах обговорюються і вирішуються насущні питання колективу.

Члени колективу організовують і святкують календарні та народні свята. Свята та зустрічі проходять завжди весело і цікаво!

Напрямки роботи

1. Приймаємо участь у розробці та погодженні документів закладу дошкільної освіти, стежимо за їх виконанням, стежимо за охороною праці працівників ПО.

2. Організуємо преміювання, вітання до днів народження, ювілеїв, інших свят працівників ПО.

3. Надаємо профспілкову виплату працівникам ПО, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

КОМІСІЯ ПО ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІЙ РОБОТІ
 • проводить в колективі роботу по розвитку трудової та громадської активності членів профспілки і підвищенню їх відповідальності за виконанням вимог Статуту профспілки, залученню працюючих і студентської молоді в члени профспілки, забезпеченню своєчасного і правильного оформлення профспілкових квитків, облікових карток, вручення їх новим членам профспілки;

 • спільно з іншими комісіями бере участь в підготовці і проведенні профспілкових зборів, конференцій, засідань профкому, організовує виконання їх рішень;

 • сприяє профкому в підготовці і проведенні щорічних звітних зборів (конференцій) (п.34 Статуту), також звітно-виборних зборів і конференцій, які проводяться в терміни, визначені Статутом профспілки;

 • здійснює контроль за виконанням заходів по реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених членами профспілки на зборах (конференціях);

 • спільно з іншими комісіями розробляє рекомендації по поліпшенню інформаційної роботи;

 • узагальнює і аналізує статистичну звітність за рік та по звітах і виборах;

 • проводить роботу по навчанню профспілкового активу;

 • веде облік членів профспілки;

 • аналізує порядок і терміни розгляду заяв, листів, скарг членів профспілки;

 • готує пропозиції профкому про відзначення кращих профспілкових активістів.

КОМІСІЯ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ
 • сприяє укладанню колективного договору між профкомом і адміністрацією, здійснює контроль за його виконанням, а також дотримання нори Статуту навчального закладу, правил трудового внутрішнього розпорядку;

 • здійснює контроль за своєчасною і правильною виплатою заробітної плати;

 • бере участь в розподілі навчального навантаження, проведенні атестації працівників, тарифікації;

 • визначенні резервів заробітної плати педагогічних та інших працівників (згідно п. 6 „Інструкції про порядок обчислення заробітної плати»);

 • слідкує за правильністю ведення трудових книжок;

 • проводить роботу по наданню необхідної допомоги молодим спеціалістам, бере участь в проведенні тижня молодого вчителя;

 • організовує допомогу ветеранам педагогічної праці;

 • забезпечує організацію дій ПК (профорганізатора) по соцзахисту працівників відповідно до КЗпГІУ законів «Про освіту», «Про порядок розгляду колективних трудових спорів», «Про відпустки», «Про оплату праці» і її;

 • вносить пропозиції при формуванні комісії по трудових спорах;

 • разом з правовим інспектором контролює дотримання законності власником та його представниками;

 • контролює та вживає заходів до забезпечення освітянам надання законних пільг.

КОМІСІЯ ПО ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІЙ РОБОТІ
 • аналізує стан житлово-побутових умов працівників та студентів;

 • бере участь в обстеженні житлових умов працівників, які стають на квартирний облік, в розподілі житла та забезпечує гласність;

 • надає допомогу в одержанні банківського кредиту на кооперативне та індивідуальне будівництво;

 • спільно з іншими комісіями вивчає стан підготовки установ освіти до нового навчального року, забезпечення установ і працівників паливом, бере участь у формуванні колективного договору;

 • сприяє поліпшенню роботи по організації харчування, заготівлі продуктів харчування працівників, студентів і учнів.

КОМІСІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ
 • перевіряє стан умов і безпеки праці, виробничого побуту, забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, милом тощо. Домагається від власника усунення недоліків з цих питань;

 • бере участь у формуванні розділу „Охорона праці» в колективній угоді. Проводить перевірку його виконання;

 • готує для ПК пропозиції щодо визначення розмірів одноразової допомоги потерпілим. А також встановлення додаткових пільг, компенсацій за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, які разом з власником вносить на затвердження трудового колективу;

 • протидіє безпідставному звинуваченню потерпілих, а також відмові власника складати акт форми Н-1 або внести до його змісту необхідні зміни тощо. Домагається усунення причин нещасних випадків та профзахворювань;

 • на основі аналізу причин виробничого травматизму і профзахворювань виробляє і вносить власнику або ПК відповідні пропозиції;

 • контролює додержання власником законодавства про робочий час і час відпочинку, охорону праці жінок та підлітків;

 • бере участь у роботі по атестації робочих місць за умовами праці;

 • контролює наявність та повноту інструкцій з техніки безпеки, ведення відповідної документації (журнали інструктажів тощо);

 • вносить власнику подання з будь-якого питання з охорони праці та одержує від нього аргументовану відповідь, заслуховує і обговорює звіти відповідних представників власника з питані» охорони праці.

РЕКВІЗІЙНА КОМІСЯ
 • здійснює контроль за дотриманням Статуту членами профспілки та профспілковими органами;

 • здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та матеріальних цінностей, які знаходяться у власності профорганізації, в т.ч. і коштів соціального страхування;

 • контролює перспективні і поточні плани роботи профкому і постійно діючих комісій;

 • виконує контроль заходів по реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених членами профспілки на загальних звітно-виборних зборах;

 • контроль виконання колективного договору між профорганізацією і адміністрацією з боку профорганізації;

 • контролює протоколи профспілкових зборів, засідань профкому;

 • контролює журнал обліку письмових і усних заяв, звернень працівників, студентів;

 • контролює журнал видачі профквитків, облікових карток членів профспілки;

 • контролює наявність печатки і штампу.